วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ตอบคำถามอาจารย์

1. สุนทรีศาสตร์หมายถึง
ตอบ =
วิชาที่ว่าด้วยความงามซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติและความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้นด้วย

2. สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ = ศึกษาสุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความงามเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกพึงพอใจในด้านบวกเสมอ จึงมีประโยชน์หลายประการดังนี้
2.1 ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงามอย่างสมเหตุสมผล
2.2 ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล
2.3 เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
2.4 ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
2.5 ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งและการบูรณา การเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุผล และความรู้สึกที่สอดคล้องกัน

3. สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อวิชาชีพพยาบาล
ตอบ = ทำให้พยาบาลสามารถใช้กระบวนการในการคิดและมีจิตสสำนึกช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเอื้ออาทรต้องการให้ผู้อื่นมีสุขภาพดีทั้งกายและใจโดยไม่คิดรังเกียจ ยิ้มแย้มจากจิตใจ ไม่ดูถูกและรังเกียจบุคคลอื่น อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนไหว

ไม่มีความคิดเห็น: